Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2016-05-25
Publikujący Wiesław Szurlej - Admin 2016-05-25 13:15
Modyfikacja Wiesław Szurlej - Admin 2016-06-16 12:17
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2015-06-17
Publikujący Wiesław Szurlej - Admin 2015-06-17 12:16
Modyfikacja Wiesław Szurlej - Admin 2015-06-17 12:17
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2015-05-29
Publikujący Wiesław Szurlej - Admin 2015-05-29 14:07
Modyfikacja Wiesław Szurlej - Admin 2015-05-29 14:11
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2015-05-11
Publikujący Wiesław Szurlej - Admin 2015-05-11 13:29
Modyfikacja Wiesław Szurlej - Admin 2015-05-28 10:26

 

 
Strzyżów: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie
Numer ogłoszenia: 361276 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie , ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761074, faks 17 2763079.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupstrzyzow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego,oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, monitorów ekranowych, drukarek atramentowych kolorowych, przełączników switch, płyt DVD-R, płyt CD-R oraz oprogramowania (pakiet biurowy)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.30-4, 32.42.00.00-3, 30.23.73.80-6, 48.00.00.00-8, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
·   III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 PZP. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·          
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupstrzyzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 2 38-100 Strzyżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskigo 2 38-100 Strzyżów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2010-11-08
Publikujący -

Załączniki:

zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 314.89 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2010-10-22
Publikujący -

 

Strzyżów: Adaptacja i przebudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie
Numer ogłoszenia: 319794 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie , ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761074, faks 17 2763079.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Powiatu Strzyżowskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i przebudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Adaptacja piwnic: a. Wyburzenie istniejących posadzek betonowych, b. Podkopanie i odbicie ławy fundamentu, izolacja i naprawa fundamentów, c. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pod wylewki posadzek, d. Wykonanie posadzek, dostosowanie wysokości pomieszczeń do obowiązujących norm e. Wyrównanie stopni klatki schodowej, przygotowanie pod okładziny z płytek ceramicznych, f. Wykonanie podłóg i okładziny klatki schodowej z płytek ceramicznych, g. Obicie istniejących powłok tynkowych, h. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe, likwidacja wykwitów i zasoleń, i. Wykonanie nowych powłok tynkowych (tynk renowacyjny), j. Wykonanie instalacji CO i wentylacji grawitacyjnej, k. Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej, l. Wykonanie, montaż stolarki drzwiowej, m. Wykonanie, montaż okratowanie do okien (3 szt.), n. Przeniesienie z przeinstalowaniem kotłoni, 2. Adaptacja strychu: a) Wykonanie okna w ścianie szczytowej oraz okna dachowego, b) Wyłożenie istniejących ścian konstrukcyjnych płytami gipsowo - kartonowymi, c) Wykonanie izolacji termicznej stropu dachowego z wełny mineralnej, wyprawa z płyt kartonowo - gipsowych, d) Izolacja stropu pod podłogę, wylewka, wykonanie podłogi z płyt panelowych, e) Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej, f) Instalacja elektryczna i komputerowa..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.43.21.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty: a) Wydłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli: - wystąpi konieczność wykonania nieprzewidzianych robót/dostaw dodatkowych; - nastąpi zwłoka w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - wystąpią okoliczności których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (klęski żywiołowe, wypadki losowe, itp.) b) Obniżenie kosztu wynagrodzenia robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót/dostaw niż planowany, c) Rezygnacja z części robót/dostaw, d) Zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostaw/robót budowlanych, e) Poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy/robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania dostaw/robót, f) Wprowadzenie robót zamiennych, g) Zmiana kierownika budowy, h) Zmiana inspektora/inspektorów nadzoru, i) Zmiany podwykonawców, j) wprowadzenia odbiorów i płatności częściowych; k) Inne zmiany wynikające z nastąpienia okoliczności których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupstrzyzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 2 38-100 Strzyżów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 2 38-100 Strzyżów (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2010-10-06
Publikujący -

         Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony Nr 7/2006 na dostawę cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarka-skaner).

 

Przetarg wygrała firma XERREX Sp. z o.o.    ul. Lisa-Kuli 6, 35-032 Rzeszów.

  

Uzasadnienie:

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Firma XERREX z Rzeszowa zaoferowała dostawę cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego po najniższej cenie.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-11-21
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2

tel.  (017)  27 610 74,    fax.  (017)  27 630 79 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

 o wartości poniżej 60 000 EURO   na  dostawę:

cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-kopiarka-skaner).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 22 grudnia 2006 roku.

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1

ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r z późn. zmianami.  Potwierdzeniem

spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

V. Termin składania ofert – do  17 listopada 2006r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Daszyńskiego 2 w Strzyżowie (sekretariat).

VI. Otwarcie ofert  w dniu 17 listopada  2006r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Daszyńskiego 2  w Strzyżowie

 VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem

terminu składania ofert.

 

Strzyżów  08.11.2006 r.

                                 U W A G A !

W załączniku 1 wkradł się błąd dot. gramatury papieru z podajnika ręcznego. Prawidłowa wartość : 60-257g/m2, oraz rozmiar skanowania oryginału. Prawidłowa wartość: A5 – A3  

                              


          

Załączniki:

35_przetarg.zip Plik zip 36.89 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-11-21
Publikujący -

      Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony Nr 6/2006 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Przetarg wygrała firma ZETO – Rzeszów Sp. z o.o.,  Al. Rejtana 55,

35-326 Rzeszów.

Uzasadnienie:

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Firma ZETO – Rzeszów zaoferowała dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania po najniższej cenie.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-11-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2

tel.  (017)  27 610 74,    fax.  (017)  27 630 79 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

 o wartości poniżej 60 000 EURO

 na  dostawę:

Sprzętu komputerowego i oprogramowania

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 

 II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 20 dni od daty podpisania umowy.

 III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r z późn. zmianami.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 V. Termin składania ofert – do  6 października 2006r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Daszyńskiego 2 w Strzyżowie (sekretariat).

 

 VI. Otwarcie ofert  w dniu 6 października  2006r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Daszyńskiego 2  w Strzyżowie

    

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 Strzyżów  25.09.2006 r.

Załączniki:

34_przetarg.zip Plik zip 30.58 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-10-10
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU


 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8

 tel. (017) 27 610 74 ,   fax  (017) 27 630 79

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 60 000 EURO na  wykonanie projektu wraz z przedmiarem robót lokalnej sieci komputerowej kategorii 5E z dedykowaną instalacją elektryczną zasilającą komputery, na dostawę materiałów do budowy komputerowej sieci logiczno-elektrycznej oraz na wykonanie tej sieci.                                                 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 .

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

-         wykonanie projektu komputerowej sieci logiczno-elektrycznej wraz z  przedmiarem robót oraz dostawą materiałów  -  do 27 grudnia 2005 roku

-         wykonanie lokalnej sieci komputerowej kategorii 5E wraz z dedykowaną instalacją elektryczną zasilającą komputery-  do 31 maja 2006 roku

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ( waga = 100%).

 

V. Termin składania ofert – do  15 listopada 2005r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie (sekretariat).

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 15 listopada  2005r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Słowackiego 8  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  28.10.2005 r.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-09-27
Publikujący -

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń


 

realizowanych w ramach Projektu „ Powrót na rynek pracy w powiecie strzyżowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 ” Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „ Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Słowackiego 8

38 – 100 Strzyżów

tel. ( 017 ) 2763-079, ( 017) 2761-074

Opis przedmiotu zamówienia:

Kategoria szkoleń: CPV – 80420000-4

Zamówienie nr 1: Kasjer – fakturzysta z obsługą komputera i minimum sanitarne dla grupy 10 osób.

Zamówienie nr II: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych i egzamin UDT dla grupy 10 osób.

 Na szkolenie będą kierowane osoby  bezrobotne.

     2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać

             osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie , ul. Słowackiego 8,  pokój

            nr 10, na pisemny wniosek  zostaną przesłane pocztą.

3        Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie nr I:   01.08.2005 r do 02.09.2005 r.

Zamówienie nr II: 16.08.2005r. do 31.10. 2004 r.

4.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art.22

      ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. .24  ust.1 i ust.2 Ustawy Prawo

     zamówień publicznych i spełniający warunki wyszczególnione w specyfikacji

     istotnych warunków zamówienia

5.      Kryteria oceny ofert:

Cena kursu – 80 %, kwalifikacje i umiejętność kadry dydaktycznej – 10 % oraz lokalizacja szkolenia, warunki lokalowe, wyposażenie tech.-dydaktyczne – 10%

6.      Oferty należy składać do dnia 08.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 8 ( sekretariat )

Oferty powinny być złożone w odrębnej kopercie dla każdego zamówienia .

7.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.07.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 9

8.      Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni począwszy od terminu składania ofert.

9.      Uprawnieni do kontaktu z oferentami:                     

Ewa Ziobro pok. nr 10 ( 0-17) 6 2761 074  w. 254

Magdalena Rzucidło pok. Nr 10 ( 0-17) 2763 079 w.254

 

Strzyżów, dn.23.06.2004 r.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-09-27
Publikujący -

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń


 

realizowanych w ramach Projektu „ Powrót na rynek pracy w powiecie strzyżowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 ” Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „ Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Słowackiego 8

38 – 100 Strzyżów

tel. ( 017 ) 2763-079, ( 017) 2761-074

Opis przedmiotu zamówienia:

Kategoria szkoleń: CPV – 80420000-4

Zamówienie nr 1: Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera i podstawy języka angielskiego dla grupy 10 osób.

Zamówienie nr II: Podstawy języka angielskiego dla grupy 10 osób.

 Na szkolenie będą kierowane osoby  bezrobotne.

     2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać

             osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie , ul. Słowackiego 8,  pokój

            nr 10, na pisemny wniosek  zostaną przesłane pocztą.

3        Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie nr I:   01.09.2005 r do 31.10.2005 r.

Zamówienie nr II: 01.09.2005r. do 30.11. 2005 r.

4.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art.22

      ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. .24  ust.1 i ust.2 Ustawy Prawo

     zamówień publicznych i spełniający warunki wyszczególnione w specyfikacji

     istotnych warunków zamówienia

5.      Kryteria oceny ofert:

Cena kursu – 80 %, kwalifikacje i umiejętność kadry dydaktycznej – 10 % oraz lokalizacja szkolenia, warunki lokalowe, wyposażenie tech.-dydaktyczne – 10%

6.      Oferty należy składać do dnia 14.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 8 ( sekretariat )

Oferty powinny być złożone w odrębnej kopercie dla każdego zamówienia .

7.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 9

8.      Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni począwszy od terminu składania ofert.

9.      Uprawnieni do kontaktu z oferentami:                    

Ewa Ziobro pok. nr 10 ( 0-17)  2761 074  w. 254

Magdalena Rzucidło pok. Nr 10 ( 0-17) 2763 079 w.254

 

Strzyżów, dn.29.06.2005 r.

Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-09-27
Publikujący -

       Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony Nr 4/2006 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Przetarg wygrała firma PHPU ZUBER, Rynek 49, 50-116 Wrocław

Jedynym kryterium oceny ofert była cena, wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-09-25
Publikujący -

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2

tel.  (017)  27 610 74,    fax.  (017)  27 630 79 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

 o wartości poniżej 60 000 EURO współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego       

 na  dostawę:

Sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 lub pobrać załączony plik.

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 20 dni od daty podpisania umowy.

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r z późn. zmianami.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

V. Termin składania ofert – do  11 września 2006r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Daszyńskiego 2 w Strzyżowie (sekretariat).

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 11 września  2006r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Daszyńskiego 2  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  31.08.2006 r.


Załączniki:

30_prztarg.zip Plik zip 120.46 KB
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-09-13
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8

tel.  (017)  27 610 74,    fax.  (017)  27 630 79 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

 o wartości poniżej 60 000 EURO na  dostawę:

Sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 .

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 20 dni od daty podpisania umowy.

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

„Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie

do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

V. Termin składania ofert – do  4 maja 2006r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie (sekretariat).

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 4 maja  2006r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Słowackiego 8  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  12.04.2006 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-08-31
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8

tel.  (017)  27 610 74,    fax.  (017)  27 630 79 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

 o wartości poniżej 60 000 EURO na  dostawę:

Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 800 do 1500 .

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 28 grudnia 2005 roku.

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

V. Termin składania ofert – do  30 listopada 2005r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie (sekretariat).

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 30 listopada  2005r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Słowackiego 8  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  14.11.2005 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2006-01-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8 ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 60 000 EURO na  dostawę:

Fabrycznie nowego serwera komputerowego.                                                 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 900 do 1500 .

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 30 dni od podpisania umowy

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

V. Termin składania ofert – do  29 czerwca 2005r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 29 czerwca  2005r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Słowackiego 8  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  10.06.2005 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-30
Publikujący -

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy,  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8, tel.(017) 276-10-74 fax.(017) 276-30-79 ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 60 000 EURO na  wymianę

Oprogramowania Progress z wersji 7.3C na 7.3E pracującego w środowisku Novell.                                                 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w siedzibie Zamawiającego 

w godz. 900 do 1500 .

 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia  do 15 dni od podpisania umowy

 

III. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.  Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest dołączenie do oferty  dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

 

IV. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

V. Termin składania ofert – do  4 lipca 2005r.  do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

     ul. Słowackiego 8 w Strzyżowie

 

 

VI. Otwarcie ofert  w dniu 4 lipca  2005r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego

       ul. Słowackiego 8  w Strzyżowie

   

 

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Strzyżów  14.06.2005 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-30
Publikujący -

Przetarg nieograniczony – PUP Strzyżów .

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej

60  000 EURO na przeprowadzenie szkoleń.

 

 

 

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Słowackiego 8

38 – 100 Strzyżów

tel. ( 017 ) 2763-079

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs: Prawo jazdy kat. C, E, D. Maszyny do robót ziemnych III kl. Maszyny do rozkładania miesz. bitum. ( rozciełacze ). Maszyny do robót drogowych III kl. Licencja I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Operator zgrzewarek doczołowych oraz elektrooporowych. Zawody budowlane: cieśla,zbrojarz.

Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą w miarę napływu podań pod przyszłe miejsca pracy ( uprawdopodobnienie podjęcia pracy )..

     2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać

           w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie , ul. Słowackiego 8,  pokój nr 10 lub na

           pisemny wniosek może być przesłana pocztą.

3        Termin realizacji zamówienia:

01.03..2005 r do 31.12.2005 r.

4.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art.22

      ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. .24  ust.1 i ust.2 Ustawy Prawo

     zamówień publicznych i spełniający warunki wyszczególnione w specyfikacji

     istotnych warunków zamówienia

5.      Kryteria oceny ofert:

Cena kursu – 100 %  C ( koszt szkolenia jednej osoby )

6.      Oferty należy składać do dnia 21.02..2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 8 ( sekretariat )

Oferty powinny być złożone w odrębnej kopercie dla każdego kursu .

7.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.02.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 9

8.      Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni począwszy od terminu składania ofert.

9.      Uprawnieni do kontaktu z oferentami:                     

Ewa Ziobro pok. nr 10 ( 0-17)  2761 074  w. 254

Magdalena Rzucidło pok. Nr 10 ( 0-17) 2763 079 w.254

 

Strzyżów, dn. 03.02.2005 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-23
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Słowackiego 8, informuje o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach SPO RZL działanie 1.3 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.     Drwal – operator pilarek – przetarg unieważniono – cena najkorzystniejszej   oferty przekracza kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.     Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i minimum sanitarne – wybrano ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 20 – cena oferty : 9.400 zł.

3.     Komputerowa obsługa firmy z obsługą sekretariatu oraz podstawy j. angielskiego – wybrano ofertę Quatro Computers Rzeszów ul. Matejki 2 – cena oferty : 6.210 zł.

4.     Przewóz materiałów niebezpiecznych + cysterny – wybrano ofertę Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszów ul. Piłsudskiego 2 – cena oferty : 9.576 zł.

5.     Podstawowy kurs języka angielskiego- wybrano ofertę Centrum Edukacji Atut – Wschód s.c. Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 36 Biuro Regionalne Rzeszów ul. Dąbrowskiego 16 – cena oferty : 8.400 zł.

 

     

 


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-23
Publikujący -

Przetarg nieograniczony – PUP Strzyżów .

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń

 

realizowanych w ramach Projektu „ Aktywny powrót w powiecie strzyżowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania” Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „ Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

  

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Słowackiego 8

38 – 100 Strzyżów

tel. ( 017 ) 2763-079

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs: drwal-operator pilarek dla 10-15 osób, sprzedawca z obsługą komputera,  kas fiskalnych i minimum sanitarnego dla 10-15 osób, komputerowa obsługa firmy z obsługą sekretariatu oraz podstawy j. angielskiego dla 10-15 osób, przewóz materiałów niebezpiecznych dla 10 osób, podstawowy kurs j. angielskiego dla 10-20 osób. Na szkolenie będą kierowane osoby  bezrobotne.

     2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać

           w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie , ul. Słowackiego 8,  pokój nr 10.

     3.      Termin realizacji zamówienia:

 01.10.2004 r do 15.12.2004 r

    4.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające 

          z art.22 ust.1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. .24  ust.1

          i ust.2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki  wyszczególnione

         w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.    Kryteria oceny ofert:

Cena kursu – 80 %, kwalifikacje i umiejętność kadry dydaktycznej – 10 % oraz lokalizacja szkolenia, warunki lokalowe, wyposażenie tech.-dydaktyczne – 10%

6.     Oferty należy składać do dnia 15.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 8 ( sekretariat )

Oferty powinny być złożone w odrębnej kopercie dla każdego kursu .

7.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2004 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu,  pokój nr 9

8.   Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni począwszy od terminu składania ofert.

9.     Uprawnieni do kontaktu z oferentami:                    

Ewa Ziobro pok. nr 10 ( 0-17) 6 2761 074  w. 254

Magdalena Rzucidło pok. Nr 10 ( 0-17) 2763 079 w.254

 

Strzyżów, dn. 01.09.2004 r.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-23
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

         

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r. ) Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 zawiadamia, że w dniu 21.02.2005 r. odbył się przetarg na przeprowadzenie kursu:

1. Prawo jazdy kat. C, E – wybrano ofertę - Ośrodek Szkolenia Kierowców

„ AUTOKURS” ul. Rynek 18  38 – 100 Strzyżów, przeprowadzi on szkolenie w kwocie za 1 osobę :

           - prawo jazdy kat. C   -  850 zł.

           - prawo jazdy kat. E   -  1.150 zł.

 2. Prawo jazdy kat. D – wybrano ofertę – Ośrodek Szkolenia Kierowców

 „ MOTOKURS „  Niebylec 5 w kwocie za 1 osobę:

                 - prawo jazdy kat. D ( dla posiadających kat. C )   -  1.850 zł.

                 - prawo jazdy kat. D ( dla posiadających kat. B )   -  2.800 zł.

  3. Ciężki sprzęt budowlany – przetarg unieważniono – brak oferentów

  4. Licencja na pracownika ochrony I i II stopnia – wybrano ofertę – Centrum

   Szkolenia Pracowników Ochrony PPHU „ Bezpol „ Sp. z o.o. ul. Lwowska 39

   35- 301 Rzeszów w kwocie za osobę:

                  - licencja I stopnia  - 1.000 zł.

                  - licencja II stopnia – 2.000 zł.

5.Operator zgrzewarek doczołowych oraz elektrooporowych – wybrano ofertę

       Ośrodek Szkolenia Zawodowego ul. Przecławczyka 20  38 – 100 Strzyżów

   w kwocie za osobę – 1.600 zł.

6. Zawody budowlane – wybrano ofertę – Ośrodek Kształcenia Zawodowego

    ul. Przecławczyka 20  38 – 100 Strzyżów w kwocie za osobę :

                  - zbrojarz – 2.250 zł

                  - cieśla     - 2.200 zł.


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-23
Publikujący -

Przetarg nieograniczony – PUP Strzyżów

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

 

 

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Słowackiego 8

38 – 100 Strzyżów

tel. ( 017 ) 2763-079

Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu :

Operator wózków widłowych, spawanie, pracownik ochrony, przewóz materiałów niebezpiecznych, świadectwo kwalifikacyjne, operator ciężkiego sprzętu budowlanego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Kurs : operator wózków widłowych, spawanie, pracownik ochrony, przewóz materiałów niebezpiecznych, świadectwo kwalifikacyjne, operator ciężkiego sprzętu budowlanego.

Na szkolenie będą kierowane osoby  bezrobotne.

     2.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać

           w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie , ul. Słowackiego 8,  pokój nr 10.

3        Termin realizacji zamówienia:

Osoby będą kierowane na kursy od czerwca do końca listopada 2004 r.

4.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art.22

      ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków

      zamówienia oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art.24 tejże ustawy.

5.      Kryteria oceny ofert:

Cena oraz okres wykonania usługi jednostkowe

6.      Oferty należy składać do dnia 20.05.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie urzędu.

Oferty powinny być złożone w odrębnej kopercie dla każdego kursu .

      7.   Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni począwszy od terminu składania ofert.

 

Strzyżów, dn. 05.05.2004 r.

 


Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Wytworzył - przeniesienie2005-06-23
Publikujący -
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów , tel. (017) 276-10-74 , e-mail: bip@pupstrzyzow.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2019r. 17:27:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.