XML
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu w Strzyżowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PUP w Strzyżowie

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kut (krzysztof.kut@strzyzow.praca.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2761 074. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Przed wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy nie ma schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie składa się z parteru i dwóch pięter. Nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W razie konieczności osoby z niepełnosprawnościami obsługiwane są na parterze. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe ani pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie nie posiada parkingu. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Daszyńskiego. W okolicy jest zlokalizowanych kilka ogólnodostępnych parkingów z miejscami dla osób niepełnosprawnych (najbliższy ok. 100 m od budynku Urzędu Pracy).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba która korzysta z psa asystującego lub psa przewodnika ma możliwość przebywania wraz z nim na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (17 2761 074) osoby bezrobotne mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Podmiot publikującyZamówienia publiczne
WytworzyłKrzysztof Kut2020-09-23
Publikujący Krzysztof Kut - Kut 2020-09-23 09:30
Modyfikacja Krzysztof Kut - Kut 2020-10-12 10:04